Zavrieť

Podmienky inzercie a Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podmienky inzercie

Článok I.

Základné ustanovenia

1.1 Tieto Podmienky inzercie (ďalej len „PI“) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom portálu (ďalej len „portál“) a jeho používateľmi.

1.2 Portál je zameraný na poskytovanie online inzertných služieb medzi užívateľmi, t.j. sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb.

1.3 Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť

Kompas Media s.r.o., so sídlom Pribišova 3174/8, 841 05 Bratislava, IČO: 47 332 611, DIČ: 202 382 0491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90864/B e-mail: info@bazarveci.sk

1.4 Portálom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje užívateľom vytvárať a uverejňovať ponuky a reagovať na ne.

1.5 Užívateľom je každý návštevník portálu (fyzická a právnická osoba), ktorý prostredníctvom portálu vytvára a uverejňuje inzeráty za účelom využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Fyzická osoba musí byť staršia ako 16 rokov.

1.6 Orgán kontroly:

Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, Slovenská republika.

Článok II.

Ochrana osobných údajov

2.1 Prevádzkovateľ portálu je prevádzkovateľom informačného systému spracúvajúceho osobné údaje poskytované užívateľmi.

2.2 Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

2.3 Prevádzkovateľ od dotknutých osôb získava nasledujúce osobné údaje:

 • meno alebo prezývka, e-mailová adresa, telefónne číslo

2.4 Pri poskytovaní služieb pre užívateľov získava prevádzkovateľ údaje, ktoré v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe považujú za osobné údaje. Tieto údaje poskytuje prevádzkovateľovi užívateľ pri registrovaní na portáli. Tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením inzerátu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé a udeľuje svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelu služieb poskytovaných prevádzkovateľom – sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb, a preto prevádzkovateľ na základe súhlasu užívateľa je oprávnený osobné údaje užívateľa uvedené v reakcii na inzerát sprístupniť ostatným užívateľom. Osobné údaje užívateľa uvedené pri registrácii sa uchovávajú na portáli v trvaní 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje a odpovede anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie inzerátu je na základe rozhodnutia užívateľa možné kedykoľvek ukončiť.

2.5 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám, okrem prípadov uvedených v bode 2.4, štátnych orgánov v prípade kontroly a prípadov, kedy sám užívateľ poskytne svoje osobné údaje tretej osobe.

2.6 Užívateľ ako dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na kontaktné údaje prevádzkovateľa.

2.7 Odvolaním súhlasu podľa bodu 2.6 týchto PI automaticky dochádza k blokovaniu osobných údajov.

Článok III.

Registrácia a užívateľský účet

3.1 Užívateľ sa na portáli zaregistruje. Na portáli je možná reakcia na uverejnené inzeráty len po registrovaní. Reagovaním alebo uverejnením inzerátu je udelení súhlas na spracovanie osobných údajov a súhlas s týmito PI (uverejňovanie kontaktných údajov a údajov, ktoré sú uvedené pri inzerátoch, ako povinné – označené “ * “ pri zadávaní inzerátu).

3.2 Registrovaním má užívateľ možnosť pridávať, upravovať, odstraňovať svoje inzeráty.

3.3 Na základe uverejnenia inzerátu vykonanej na webovej stránke, môže užívateľ pristupovať k informáciám o inzeráte.

3.4 Pri využívaní služieb sú užívatelia povinní uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Uvedené údaje je užívateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Uvedené údaje užívateľom pri reakcii na inzeráty sú prevádzkovateľom považované za správne.

3.5 Prevádzkovateľ môže vymazať uverejnený inzerát, a to najmä v prípade, kedy užívateľ poruší povinnosti vyplývajúce z týchto PI.

3.6 Užívateľ berie na vedomie, že portál nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia prevádzkovateľa, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3.7 Užívateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Pri podozrení zneužitia týchto údajov je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa.

Článok IV

Správanie sa užívateľov

4.1 Užívateľ plne zodpovedá za uverejnený inzerát a jeho obsahovú stránku (textová časť, vyobrazenie a pod.). Je povinný sa riadiť legislatívnymi predpismi SR a tomu podriadiť aj uverejnený inzerát.

 • môže inzerovať iba predmety, ktorých je vlastník, alebo má vysporiadané všetky práva na jeho predaj,
 • uvádzať vždy pravdivé informácie a vyobrazenia inzerovaného predmetu (nezatajovať akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli viesť k poškodeniu kupujúceho),
 • inzerovať len konkrétny predmet, nie svoju podnikateľskú činnosť,
 • nesmie inzerovať ten istý predmet, ak je aktuálne v platnosti pôvodný inzerát,
 • neuvádzať kontaktné údaje v znení inzerátu, ale len v časti na to určenej,
 • neuvádzať na fotkách, akékoľvek kontaktné údaje, popisky, alebo vodoznaky.

4.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať inzerát, ak vznikne podozrenie na základe predchádzajúcich bodov v týchto PI.

4.3 Hodnotenie užívateľov je možné len pre registrovaných užívateľov a je možné len jeden krát. Prevádzkovateľ nezodpovedá za znenie hodnotenia. Užívateľ sa pri hodnotení musí riadiť aktuálne platnými právnymi predpismi SR a ich obsah nemôže byť v rozpore s pravidlami morálky a slušnosti. Pri porušení má právo prevádzkovateľ takéto hodnotenie vymazať. Užívatelia na požiadanie, majú právo na vymazanie vlastného hodnotenia.

4.4 Inzerát je po vložení aktívny a viditeľný pre návštevníkov portálu po dobu 60 dní. Po uplynutí tejto doby, bude užívateľ kontaktovaný e-mailom. Inzerát bude naďalej v administrácii účtu, ale nebude viditeľný pre ostatných návštevníkov. Inzerát môžete kedykoľvek opätovne aktivovať na novú dobu 60 dní.

Článok V.

Zrušenie konta

5.1 Prevádzkovateľ má právo zrušiť konto bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa v prípade, ak zásadným spôsobom porušil PI.

5.2 Každý užívateľ má právo kedykoľvek zrušiť svoje konto v administrácii svojho účtu v časti „Upraviť účet – zmazať účet“.

Článok VI.

Zodpovednosť za škodu

6.1 Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku služby zverejnenej na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím služby na webovej stránke zodpovedá výlučne užívateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služby na webovej stránke.

6.2 Užívateľ je povinný chrániť údaje získané z údajov uverejnených inými užívateľmi na portáli prevádzkovateľa pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľa a portál sú chránené podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených na portáli užívateľmi.

6.3 Užívateľ sa zaväzuje, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

6.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nasledovné body:

 • reklamácie týkajúce sa nesprávnej formulácie inzerátov užívateľmi (nepravdivé informácie, skreslujúce fotky, obsah inzerátov, …)
 • záväzky medzi užívateľmi (pri kúpe a predaji tovaru alebo služby)
 • zneužitie informácií uvedených v inzerátoch tretími stranami

6.5 Prevádzkovateľ negarantuje užívateľom predaj tovaru a služby.

6.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže užívateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním portálu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

Článok VII. 

Cena a platobné podmienky

7.1 Využívanie portálu je v zmysle vyššie uvedených bodov bezplatné.

Článok VIII. 

Odstránenie chýb

8.1 Užívateľ má právo požiadať prevádzkovateľa o odstránenie chýb, ktoré sa vyskytli na portáli prevádzkovateľa v súvislosti s ním poskytovanými službami, najmä nefunkčnosťou portálu, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane prevádzkovateľa nie je, ak služby nie sú dostupné v dôsledku výpadku pripojenia užívateľa na sieť internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá.

8.2 Žiadosť je užívateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: info@bazarveci.sk).

Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia žiadosti do 14 dní odo dňa je prevzatia.

Článok IX.

Cookies

9.1 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webového rozhrania portál niekedy ukladá na zariadení užívateľov malé dátové súbory, tzv. cookie.

9.2 Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo na mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníka (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšom prehliadaní portál nemusí opätovne získavať.

9.3 Portál používa súbory cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu portálu.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces poskytovania služieb prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú v čase poskytovania služieb prístupné na portáli.

10.2 Používaním portálu užívateľ potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícií v sídle prevádzkovateľa k nahliadnutiu užívateľom a sú zverejnené na portáli.

10.4 Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia podľa príslušných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým zákona č. 40/1964 Zb, zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 18/2018 Z.z, zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj zákona č. 513/1991 Z.z.

10.5 Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím portálu obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že sa vzťah riadi slovenským právom.

10.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.01.2021.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Článok I.

Základné ustanovenia

1.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa ustanovení platných právnych predpisov a podľa zásad určených v tomto dokumente.

1.3 Portál predstavuje informačný systému spracúvajúci osobné údaje poskytované užívateľmi.

1.4 Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v súlade so

 • zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov;
 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.;
 • vyhláškou č. 164/2013 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Článok II.

Základné pojmy

2.1 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

2.2 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

2.3 Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

2.4 Užívateľom je každý návštevník portálu (fyzická a právnická osoba), ktorý prostredníctvom portálu vytvára a uverejňuje inzeráty za účelom využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Fyzická osoba musí byť staršia ako 16 rokov.

2.5 Služby poskytované prevádzkovateľom sú zamerané na poskytovanie online inzertných služieb medzi užívateľmi, t.j. sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb. Z hľadiska spracovania osobných údajov ide najmä o možnosť prostredníctvom portálu vytvoriť a zverejniť inzerát a reagovať na zverejnený inzerát.

2.6 Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Článok III.

Zásady spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na portáli

3.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb – užívateľov.

Prevádzkovateľ od dotknutých osôb získava nasledujúce osobné údaje:

 • meno alebo prezývku
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa

3.2 Pri poskytovaní služieb pre užívateľov získava prevádzkovateľ údaje, ktoré v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe považujú za osobné údaje. Tieto údaje poskytuje prevádzkovateľovi užívateľ pri registrovaní na portáli. Tieto osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred vytvorením inzerátu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé a udeľuje svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov. Účelom spracovania osobných údajov je naplnenie účelu služieb poskytovaných prevádzkovateľom – sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb, a preto prevádzkovateľ na základe súhlasu užívateľa je oprávnený osobné údaje užívateľa uvedené v reakcii na inzerát sprístupniť ostatným užívateľom. Osobné údaje užívateľa uvedené pri registrácii sa uchovávajú na portáli v trvaní 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí uvedenej doby budú osobné údaje a odpovede anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie inzerátu je na základe rozhodnutia užívateľa možné kedykoľvek ukončiť.

3.3 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám, okrem prípadov uvedených v bode 3.3, štátnych orgánov v prípade kontroly a prípadov, kedy sám uchádzač alebo zamestnávateľ poskytne svoje osobné údaje tretej osobe.

Článok IV.

Práva dotknutých osôb

4.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

(a)     vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

4.2 Dotknutá osoba môže práva uvedené v bode 4.1 uplatniť písomne vo forme poštovej zásielky alebo elektronickej pošty.

(b)     vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme vo všeobecne zrozumiteľnej forme a v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a ďalších informácií,

4.3 Prevádzkovateľ je povinný žiadosť a námietky dotknutej osoby vybaviť bezplatne a najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia do sídla prevádzkovateľa.

(c)     vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

4.4 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(d)     vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(e)     vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(f)     vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

(g)     vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(h)     vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,

(i)     namietať spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu

V Bratislave 01.01.2021